Poučení kupujícího spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

I. Právo odstoupit od smlouvy

1. V případě, že jste s naší společností uzavřel/a kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, tak máte podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo ve lhůtě do 14 dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.  V případě uzavření kupní smlouvy běží lhůta na odstoupení od smlouvy ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U smluv o dodávce zboží dodaného po částech běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, u smluv, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží.

3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat naši společnost Lukov Plast s.r.o. se sídlem Zámecká 191, 463 43 Český Dub identifikační číslo: 25023063, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete rovněž použít  vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na našich webových stránkách www.lukovshop.cz, jakož i vzorový formulář přiložený k potvrzení objednávky a tento zaslat elektronicky na info@lukovshop.cz, není to však Vaší povinností.

4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

II. Důsledky odstoupení od smlouvy

1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu Vám však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět na adresu: Lukov Plast s.r.o., Zámecká 191, 463 43 Český Dub, podle toho, co nastane dříve.

2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.